Deklaracja dostępności Strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie

Miejski Ośrodek Sportu w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://mos.gminaznin.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą pojawić się problemy w przeglądaniu galerii zdjęć lub zdjęć dołączanych do artykułów, problemy te wynikają z ograniczeń dodatków do systemu zarządzania treścią, na podstawie którego jest tworzona nasza witryna internetowa.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzając dostępność witryn programem NVDA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 52 302 01 18 lub wysyłając e-mail: [email protected] . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie pod adresem Gnieźnieńska 7:

Nie jest  dostępna architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Jest możliwość wjazdu osobom niepełnosprawnym na wózku na parter.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych; nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie posiada następujące udogodnienia:

– Przełącznik rozmiaru czcionki,

– Zmianę kontrastu.

– Podświetlenie linków

– Odstępy między tekstem

– Zatrzymanie animacji

– Duży kursor

– Reading Mask

– Przewodnik do odczytu

– Zmianę wysokości linii

Strona jest w pełni responsywna, to znaczy, że dopasowuje się dynamicznie do szerokości ekranu, na jakim jest wyświetlana.

Możliwe jest obsługiwanie strony z poziomu klawiatury.

 Inne informacje i oświadczenia

W przyszłości zamierzamy usprawnić działanie naszej strony internetowej, aby była ona dostępna dla wszystkich grup odbiorców.

Jednakże mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • Nagłówki i etykiety:  Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Staramy się na bieżąco kontrolować sytuacje.